asmr剧情小故事剧本

asmr剧情小故事剧本

 下利厥逆,无脉,干呕烦渴,欲漱口,不欲咽,宜通白四逆汤、加猪胆、人尿同服。挟食外感,胸中凝结作痛,手不可近,似结胸,实痰饮食积症,故用此方。

 同一身黄,脉沉结,小腹硬,而以小便利为蓄血,以小便不利为溺结。要知枳壳、豆蔻、香附、砂仁,为胸前之总司,葛根、升麻,乃宣扬胃气,手足温暖,遍身热越,汗出表解,故宣扬胃气,乃发汗之妙法也。

阳明篇曰,此久虚故也。过经乃可下,若下之太早,语言必乱。

其外不解者,尚未可攻,当先解外。若血瘀下部,头汗而脐腹硬满者,当用此方。

此治冬月伤寒,太阳表症,里无积热之衄,非言三时热令也。若初起恶寒发热,六脉或浮大,或沉伏,烦躁呻吟,忽尔手足皆冷,此表汗不出,表邪内伏之厥冷,宜升阳散火汤、羌独败毒散发散表邪,则汗出厥愈。

此治痰饮食积眩晕之症。 欲便不得便,腹痛有下症,承气汤下之。

Leave a Reply